Публикации

 • jan

  FINNISH EU PRESIDENCY AND THE ENLARGEMENT IN THE WESTERN BALKANS
 • dec

  Regionalni projekat: KREIRANJE PRAKTICNIH POLITIKA
 • nov

  КАКО ДА СЕ СПРАВИМЕ СО ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • sep

  ЗАВРШНИ ТРУДОВИ ОД ПОЛИТИЧКАТА АКАДЕМИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ДЕМОКРАТИЈА 2017-2018
 • jul

  INTERETHNIC INTEGRATION THROUGH INTEGRATED HIGH SCHOOL EDUCATION
 • jul

  МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕКУ ИНТЕГРИРАНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • may

  ПРОЦЕСОТ НА ПОМИРУВАЊЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА: КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ
 • mar

  DEMOCRACY NEEDS DEMOCRATS – THE ROLE OF POLITICAL FOUNDATIONS IN THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKANS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Political foundations play a crucial role in the process of building a democratic society and a political system based on pluralism, rule of law, respect for human rights and solidarity. They are involved in political education in its broadest sense; they are active in the development of policies and policy proposals in line with certain political values; and they have significant experience and a relatively positive track record in international development and foreign aid.

  In that sense, the most important function of political foundations is to contribute to the internal democratization of political parties in order to operate in a transparent and inclusive way. Furthermore, political foundations contribute toward stabilizing democratic systems in transitional democracies by promoting and mediating political dialogue, as well as fill existing gaps in policy development within political parties. Most importantly, the work of political foundations may contribute to the efforts to get more voters to make political choices based on the rational assessment of alternatives, rather than on disinformation, ignorance and fear, or pressure by a network of dependencies.

  This paper analyzes different models of organization for political foundations in developed democracies in Europe and critically evaluates their advantages and possible weaknesses in relation to the state of democratic development in the countries of the Western Balkans. Additionally, the authors provide an overview of the existing organizations in the countries of the Western Balkans and Slovenia that, although not all registered as political foundations, work in areas typically associated with political foundations and fulfill the functions attributed to political foundations.

  Finally, the authors summarize the theoretical overview and empirical data of the research and offer concrete and effective policy recommendations for various stakeholders willing to promote and develop the concept of political foundations in the Western Balkans.

  Aleksandar Lj. Spasov

  Danko Nikolic

  The policy paper can be downloaded here.

   

  Погледни .pdf
 • dec

  ПРОМЕНИ ВО МОДЕЛОТ И МЕНУВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈАТА ЗА СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Фондацијата „Фридрих Еберт“, канцеларија во Скопје во соработка со Институтот за социјална демократија „Прогрес“, го иницираше проектот „Форум за јавни политики“, чијашто основна цел е да обезбеди платформа за развој и промоција на јавни политики во различни оштествени сфери во духот на вредностите на социјалната демократија.

  Вториот Форум за јавни политики се фокусираше на образовните политики во средно-то стручно образование и понуди целосни и кохерентни решенија. Преку континуирана работа во текот на годината, експертска поддршка, споделување на практични искуства и континуиран дијалог со сите релевантни чинители од академската и професионалната заедница, учесничките и учесниците на Форумот добија можност за подлабоко проник-нување во образвониот систем на Македонија и креирање на предлози и документ за политики во сферата на средното стручно образование.

  Се надеваме дека анализата и препораките содржани во овој документ ќе бидат препознаени и имплементирани од страна на носителите на одлуки во Република Македонија, со што ќе придонесеме во унапредувањето и реформирањето на образовниот систем во земјата.

  Погледни .pdf
 • nov

  YOUTH POLICY CREATION FOSTERED BY LOCAL YOUTH COUNCILS
 • nov

  КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ ПРЕКУ ЛОКАЛНИ СОВЕТИ НА МЛАДИ
 • jun

  How to decrease youth emigration from the Republic of Macedonia?
 • may

  Како до намалување на младинската емиграција од Република Македонија?
 • jan

  КАКО ДА СЕ ПОДДРЖАТ МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП) СО ЦЕЛ ДА СТАНАТ ДВИГАТЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА
 • jan

  ПРАВНА РАМКА ЗА ФЕР И СЛОБОДНИ ИЗБОРИ
 • jan

  ИЗГУБЕНИ ВО ПРЕОДОТ
 • jan

  ОДРЖЛИВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА
 • oct

  FROM THE YOUTH TO THE YOUTH- MEASURES FOR DEALING WITH YOUTH UNEMPLOYMENT
 • oct

  YOUTH UNEMPLOYMENT AND MULTICULTURALISM
 • oct

  MULTICULTURALISM AND UNEMPLOYMENT
 • oct

  ОД МЛАДИ ЗА МЛАДИ- МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО НЕВРАБОТЕНОСТА НА МЛАДИТЕ
 • oct

  МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И НЕВРАБОТЕНОСТ
 • oct

  МЛАДИНСКА НЕВРАБОТЕНОСТ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ
 • sep

  Општествена одговорност преку социјалните медиуми
 • sep

  Основи на политичката комуникација преку Facebook
 • aug

  МОЖНОСТИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПЛАТФОРМА НА ПОГРЕСИВНИТЕ ПОЛИТИЧКИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (СИЛИ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Целта на овој труд е да ја дефинира моменталната состојба во Република
  Македонија, да истражи дали има организации и поединци кои се стремат за прогрес на
  општеството, дали е тоа потребно и колку во овој момент, како и тоа да даде одговор
  дали е можна заедничка соработка на сите прогресивни организации и поединци под
  една заедничка платформа за делување. Конечно, врз основа на спроведеното
  истражување ќе се обидеме да дадеме заклучоци и препораки за делување.

  Погледни .pdf
 • aug

  ГЛАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ВО СФЕРАТА НА ЕКОНОМИЈАТА ВО ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 год

  Политиката и економијата се синхронизиран дел од нашето секојдневие.
  Имајќи ја во предвид поврзаноста на економијата и политиката, а посебно во поглед на
  економските последици што резултираат од имплементираните политики, и важноста на
  економијата за животот на граѓаните, економската програма на политичките партии игра
  важна улога во остварувањето на амбициите за добивање моќ. Во 90тите години, односно
  во почетокот на македонскиот плурализам, политичките програми изостануваа од
  политичкиот натпревар, но затоа континуирано на последните изборни циклуси фокусот
  за добивање на глас сe повеќе се токму политичките програми понудени од страна на
  партиите.

  Погледни .pdf
 • nov

  УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА
 • aug

  Говорот на омраза за време на изборната кампања 2014

  Како учесници на седмата политичка академија нашиот тим доби задача да
  изработи групен истражувачки труд на тема: ,,Говорот на омраза за време на
  изборната кампања во 2014 година‘‘. Како што се наближуваа изборите, а и за време
  на целата кампања, говорот на омраза беше се повеќе присутен во нашето
  секојдневие. Токму затоа, ние како тим истражувавме и дојдовме до сознанија колку
  граѓаните разликуваат што е говор на омраза, колку беше застапен говорот на омраза
  за време на изборната кампања и колку надлежните се занимаваат со овој проблем.

  Погледни .pdf
 • feb

  Пристојна работа во Република Македонија

  Публикацијата претставува истражување на студија во рамките на регионалниот проект "Пристојни работни услови, Балканска мрежа

  - Солидарноста и еднаквоста во срцето на ЕУ интеграциите", финансиран од фондови од Европската комисија ...

  Погледни .pdf
 • feb

  Corruption as impediment to EU integration: Improving good governance in the Republic of Macedonia

  Reforms in the judiciary and the implementation of anti-corruption legislation are listed among the key short-term priorities in the Accession Partnership between the EU and Macedonia (OJ L 80, 19/03/2008). The two policy areas are highly interdependent; results in the fight against corruption depend on both.

  Погледни .pdf
 • feb

  Making the System Work: Ensuring Decent Work and Quality Jobs in the Western Balkans

  The European Enlargement process demands the harmonisation of labour and social laws in the Western Balkans with the EU Social Acquis. This is a challenging process, even more so nowadays with the financial and economic crisis making the already difficult social and economic conditions ...

  Погледни .pdf
 • feb

  THE CHARACTER OF THE NAME DISPUTE BETWEEN MACEDONIA AND GREECE

  The Study discusses the character of the name issue between Macedonia and Greece. Launching the conflict energy and open and hidden items of the dispute is of crucial importance for the mediators and politicians involved in its resolution and diplomatic and technical opportunity thereof.

  Погледни .pdf
 • feb

  Јавните расходи во Република Македонија

  Целта на овој труд е да го анализира трошењето на народните пари од страна на власта во Република Македонија, во периодот 2006–2011 година. Во овој период се остварени незадоволителни резултати...

  Погледни .pdf
 • feb

  Пристојна работа во Република Македонија

  Пристојната работа е дефинирана од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ) како
  работа која е продуктивна и овозможува фер приход, безбедност на работното место и социјална
  заштита за семејството, можности за личен развој ...

  Погледни .pdf
 • feb

  ПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА - Социјална слика на Република Македонија во 2012

  Зошто сме на прво место во светот по мизерија и како да им се помогне граѓаните? Влијателниот “Економист„ на почетокот на 2012 година ја стави Македонија на прво место во светот според индексот на мизерија. Оваа анализа ја потврдува констатацијата...

  Погледни .pdf
 • feb

  Политика за социо-економски развој во Македонија

  Нискиот економски раст и бавното создавање работни места остануваат најважните проблеми на Македонија што резултираат со низок животен стандард на граѓаните. Економијата во моментов забавува без никакви значајни знаци на способност да се постигне висок и одржлив раст, кој ќе ги намали високата стапка на невработеност и сиромаштијата под психолошкото ниво од 30 проценти.

  Погледни .pdf
 • feb

  Може ли да се обезбеди загрозената иднина? Намалување на нееднаквоста во Република Македонија

  Загрозената иднина има повеќе аспекти. Првиот аспект е раширената неможност на двајца родители што работат во полно работно време во Република Македонија (во понатамошниот текст Македонија) со своите плати да ги покријат основните трошоци за живот на едно семејство.

  Погледни .pdf
 • feb

  555 дена конзервативно владеење во Македонија

  За изградбата и одржливоста на ефективна и функционална демократија клучно е функционирањето на демократските политички институции во секоја демократија, а особено во младите демократии како што е Република Македонија.

  Погледни .pdf
 • feb

  Конкурентност и локален економски развој

  Конкурентната способност на една локална заедница (општина) зависи, главно, од виталноста на нејзината економија и од квалитетот на животната средина. Првиот од двата наведени аспекти резултира во зголемување на бројот на работни места, особено на работни места кои создаваат голема додадена вредност (т.н добри работни места), кои ,пак го прават животот на граѓаните бериќетен.

  Погледни .pdf
 • nov

  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА (рамномерен регионален развој и локален економски развој) СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • feb

  Децентрализација

  Граѓаните на Република Македонија веќе три и пол години живеат со децентрализацијата. Процесот кој формално започна со трансферот на надлежностите од централната власт кон единиците на локална самоуправа во Република Македонија...

  Погледни .pdf
 • jan

  100 дена од новата Влада во Р. Македонија

  Европската Унија (ЕУ) е загрижена дека демпоратските реформи во Македонија назадуваат. Последните извештаи за напредок потенцира
  слабости во однос на слободата на медиуми, судството и јавната администрација и борбата против корупција.

  Погледни .pdf

Архива