“Корелација помеѓу младинските приоритети и официјалните политики”. 

М
п
л
o
д
л
и
и
н
т
с
и
к
к
и
и

progres.org.mk

progres.org.mk

progres.org.mk

Дебата на тема: „Перспективите на високото образование помеѓу мерките за јавно штедење и Болоњските реформи“

Детали

„Демократија, владеење на правото и слобода на медиумите – клучни критериуми во напредокот кон Европската унијја“

Детали

Конференција: Обезбедување на базичните предуслови за демократска Македонија

Детали

The Progress Institute

The Progress Institute is a political institute, established as a think tank, promoting social democratic values in Macedonia by helping the local SD parties to create, implement and promote their policies.

The Progress Institute is a political institute, established as a think tank, promoting social democratic values in Macedonia by helping the local SD parties to create, implement and promote their policies.

The institute offers trainings, organizes seminars and conferences, creates policy papers and conducts research. The aim of these activities is to strengthen the capacity of the Macedonian social democrats to create, implement and promote their programs and policies. The Progress Institute is encouraging the international cooperation among the fellow foreign organizations and parties by exchanging experiences, knowledge and experts.

Годишни извештаи